Khắc Tiệp: "Vũ Khắc Tiệp chỉ có một ở Việt Nam."

14:52:27 23/06/2015